Παραπομπή με ευθύνη του σχολείου

Για μαθητές που φοιτούν σε σχολεία Γενικής Αγωγής και δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος, πριν την παραπομπή τους στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ., είναι απαραίτητο να έχουν εξαντληθεί όλες οι διαδικασίες παρέμβασης από το σχολείο : 

  • Συνεργασία εκπαιδευτικού τάξης με τους γονείς του μαθητή για το είδος της δυσκολίας ή της συμπεριφοράς που προβληματίζε
  • Εμπλοκή του εκπαιδευτικού Ε.Α εφόσον υπάρχει τμήμα ένταξης (Τ.Ε.) στο σχολείο
  • Σύνταξη Περιγραφικής Παιδαγωγικής Έκθεσης (Π.Π.Ε.και Π.Π.Ε. για Νήπια1) & στη συνέχεια, έπειτα από  ενημέρωση του Δ/ντη, του Συλλόγου Διδασκόντων και του Σχολικού Συμβούλου Γενικής Αγωγής, σχεδιασμός και εφαρμογή Βραχυχρόνιου Προγράμματος Παρέμβασης (Β.Π.Π. 2)

Σε αρκετές περιπτώσεις μαθητών οι δυσκολίες αυτές είναι προσωρινές και επιλύονται εντός σχολικής μονάδας. Μόνο όταν οι δυσκολίες αυτές επιμένουν παρά την παρέμβαση και τη συνεργασία όλων, τότε παραπέμπονται οι μαθητές στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. συνοδευόμενοι από την Π.Π.Ε., το Β.Π.Π. και, φυσικά, την αίτηση συναίνεσης του γονέα για παραπομπή του μαθητή στην υπηρεσία μας.

1 Το έντυπο Περιγραφικής Παιδαγωγικής Έκθεσης έχει δημιουργηθεί από την Δρ. Παρασκευή Αγαπητού, εκπαιδευτικό προσχολικής αγωγής, και τον Αργύριο Μπίρη, ψυχολόγο, του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Μαγνησίας. 

Το έντυπο Περιγραφικής Παιδαγωγικής Έκθεσης για Νήπια έχει δημιουργηθεί από την Αικατερίνη Λάλλη και την Βασιλική Μπούτζα, εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Καρδίτσας. 

Τα έντυπα Περιγραφικής Παιδαγωγικής Έκθεσης έχουν δημιουργηθεί για τη διευκόλυνση των εκπ/κων του σχολείου στη διαδικασία καταγραφής των δυσκολιών του παιδιού που πρόκειται να αξιολογηθεί. Ως εκ τούτου, αν κάποιος συνάδελφος επιθυμεί, μπορεί αντ' αυτού να συμπληρώσει το ΑΜΔΕ που είναι σταθμισμένο εργαλείο Ανίχνευσης Μαθησιακών Δυσκολιών από Εκπαιδευτικούς (Παντελιάδου Σ. και Σιδερίδης Γ., 2008) ή να προχωρήσει σε σύνταξη δικής του περιγραφικής έκθεσης καταγράφοντας τις παρατηρήσεις του σε όλους τους τομείς.

2 Το έγγραφο για το Βραχυχρόνιο Πρόγραμμα Παρέμβασης αποτελεί πρόταση του Μουταβελή Ανδριανού,  Σχ. Συμβούλου ΕΑΕ Πειραιά, και έχει 'αλιευθεί' από την ιστοσελίδα του.  

Παραπομπή με αίτηση από το γονέα

Η αίτηση του γονέα υποβάλλεται στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ., το οποίο στη συνέχεια ζητά από το σχολείο του μαθητή Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση που αφορά στη μαθησιακή επίδοση και συμπεριφορά του. Η Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση αποστέλλεται υπηρεσιακώς στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και είναι εξαιρετικά πολύτιμη για τη διαγνωστική διαδικασία, καθώς συμπληρώνεται από τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται σε καθημερινή αλληλεπίδραση με το μαθητή και έχουν ολοκληρωμένη εικόνα των δεξιοτήτων και των αδυναμιών του.

Σε περίπτωση που το παιδί δεν έχει ακόμα εγγραφεί σε σχολείο, οι γονείς υποβάλλουν την αίτηση στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ μαζί με γνωματεύσεις ή ιατρικές εξετάσεις που έχουν από άλλους φορείς.