Ο τρόπος αξιολόγησης των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθορίζεται  

α) για τα Γυμνάσια (ημερήσια και εσπερινά) με την υπ? αριθ. 28722/Γ2 (ΦΕΚ 276/16-03-2010) Υ.Α.

β) για τα Λύκεια με την υπ? αριθμ. Φ253/155439/Β6 (ΦΕΚ 2544 τ. Β?/13-2-2009) Υ.Α.  

γ) για τα ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ με την υπ? αριθμ. 23519/Γ2 (ΦΕΚ 258 τ.Β?/15-3-2010) Υ.Α.

Επιπρόσθετα, λαμβάνοντας υπ? όψιν τον νόμο 3699/2008 καθώς και τις εγκυκλίους:

>      Γ6/106/03-04-1992  ?μαθητές με δυσλεξία?

>      Γ6/216/10-06-1997 ?τρόπος εξέτασης δυσλεξικών μαθητών?

>Γ6/532/09-05-2001 ?συμπληρωματικές οδηγίες για τον τρόπο εξέτασης των δυσλεξικών μαθητών/μαθητριών?

      Επισημαίνουμε τα παρακάτω:

(i)      Εξετάζονται προφορικά οι μαθητές που έχουν γνωμάτευση από το ΚΕ.Δ.Δ.Υ ή από άλλο δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο το οποίο είναι στη λίστα των εγκεκριμένων ιατροπαιδαγωγικών κέντρων του Υπουργείου Παιδείας. Η γνωμάτευση ορίζει με σαφήνεια την ειδική εκπαιδευτική κατηγορία ή την ειδική μαθησιακή δυσκολία (δυσλεξία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, δυσαριθμισία, δυσαναγνωσία) στην οποία εμπίπτει ο μαθητής, το αν πρέπει να εξετάζεται προφορικά, καθώς και με ποιόν νόμο.

(ii)    Οι γνωματεύσεις με τον προσδιορισμό ?γενικές μαθησιακές δυσκολίες, μαθησιακά προβλήματα, δυσκολίες μάθησης, συναισθηματικές δυσκολίες? ή ?άλλο? που δεν προσδιορίζεται ως ειδική μαθησιακή δυσκολία δεν εμπίπτουν στον προφορικό τρόπο εξέτασης.

(iii)    Επισημαίνεται ότι οι μαθητές με τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες εξετάζονται προφορικά στα ίδια θέματα με τους υπόλοιπους συμμαθητές τους.

(iv)   Ο ιδιαίτερος τρόπος εξέτασης (προφορικά) των δυσλεξικών μαθητών δεν συνιστά σε καμία περίπτωση επιεική αξιολόγηση αλλά σκοπεύει μόνο στην παροχή της δυνατότητας να εξωτερικεύσουν τις γνώσεις τους, τις οποίες δυσκολεύονται να αποδώσουν στο γραπτό λόγο.

(v)    Πριν την προφορική εξέταση, ο εξεταστής επιβάλλεται να διαβάσει τη γνωμάτευση του μαθητή που εξετάζει λεπτομερώς.

 

Επισημάνσεις για τη διαδικασία της προφορικής αξιολόγησης

1) Η όλη διαδικασία πρέπει να γίνεται με κατανόηση και διακριτικότητα από όλους τους εκπαιδευτικούς.

2) Οι εξεταζόμενοι κατά την πρώτη τους προφορική εξέταση ενδέχεται να έχουν άγχος επειδή δεν γνωρίζουν τι πρόκειται να επακολουθήσει κατά τη διαδικασία. Επίσης, στο λύκειο ένας επιπλέον λόγος που αυξάνει το άγχος, είναι η ενδεχόμενη επαφή τους με μη-οικεία πρόσωπα της επιτροπής που τα εξετάζει. Το άγχος των εξεταζομένων μπορεί να εκφραστεί άμεσα, δηλ. με λεκτικό τρόπο, αλλά και έμμεσα δείχνοντας ανησυχία, ιδρώνοντας, μπερδεύοντας λόγια κτλ. Γι? αυτό, όπου είναι εφικτό, η εξεταστική επιτροπή στο Λύκειο θα μπορούσε να απαρτίζεται από καθηγητές που να είναι οικείοι προς τους μαθητές. Εκπαιδευτικοί που είναι ενδεχομένως επιμορφωμένοι στις μαθησιακές δυσκολίες θα μπορέσουν να διευκολύνουν την όλη διαδικασία.

 

Διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών εξέτασης

      Μαθητές που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες συχνά εμφανίζουν και στοιχεία ελλειμματικής προσοχής, γεγονός που μπορεί να τους αποσυντονίσει. Γι? αυτό θα πρέπει:

*      Να επιλέγεται χώρος όσο το δυνατόν με λιγότερα οπτικά?ακουστικά ερεθίσματα, π.χ. τα παράθυρα του χώρου να βλέπουν σε χώρο όπου δεν κινούνται πολλά παιδιά και έχει ησυχία.

*      Να επινοείται μια μη-λεκτική κίνηση προς το παιδί από τον εξεταστή, π.χ. ελαφρύ άγγιγμα στον ώμο όταν το παιδί φαίνεται αφηρημένο.

*      Αν ο μαθητής εμφανίσει έντονα στοιχεία υπερκινητικότητας προτείνεται ολιγόλεπτο διάλλειμα για να εκτονωθεί η ενέργειά του.

*      Κατά την εξέταση είναι απαραίτητο μετά από τη μεγαλόφωνη ανάγνωση του εξεταστή, τα θέματα να διαβάζονται φωναχτά και από το μαθητή ώστε να δίνονται οι απαραίτητες εξηγήσεις με στόχο την κατανόηση του περιεχομένου. Σε περίπτωση μη κατανόησης αναδιατυπώνουμε την ερώτηση με απλούστερο τρόπο.

*      Σε απαντήσεις του μαθητή που είναι πολύ συνοπτικές απευθύνουμε διευκρινιστικές ερωτήσεις και προτείνουμε να αναπτύξει περισσότερο ενώ του δίνεται επιπλέον χρόνος στην περίπτωση που το ζητήσει ή κρίνουμε ότι χρειάζεται.

*      Στα θεωρητικά μαθήματα, π.χ. ιστορία, αν ο μαθητής δυσκολευτεί να αποδώσει με συνεχή ροή λόγου θα τον διευκολύνουν οι ερωτήσεις με ερωτηματικές λέξεις (π.χ. ποιος, πότε, πού κτλ.). Η αξιολόγηση της έκθεσης να επικεντρώνεται στην κατανόηση των βασικών εννοιών και στην παρουσίαση του θέματος με λογικά επιχειρήματα από το μαθητή.

*      Στα πρακτικά μαθήματα (π.χ. φυσική, μαθηματικά, χημεία κτλ.) οι εκπαιδευτικοί επικεντρώνονται στο συλλογισμό που αναπτύσσει ο μαθητής για την επίλυση-απόδειξη της θεωρίας. Η βοήθεια στον μαθητή να παρουσιάσει από το πρόχειρό του αυτά που έχει κωδικοποιήσει-γράψει-σημειώσει-σχεδιάσει θα βοηθήσει να μη διακόπτεται η ροή της σκέψης του, γεγονός που ενδεχομένως να συμβεί αν ο καθηγητής γράφει στον πίνακα ή σε κόλλα ό,τι υπαγορεύει ο μαθητής.

*      Οι εξεταστές θα πρέπει να έχουν στη σκέψη τους πως ο δυσλεξικός μαθητής έχει αδυναμία στην απομνημόνευση τύπων και ορισμών. Επίσης, ενδέχεται να κάνει λάθος στη σωστή εφαρμογή πρόσημων και να κάνει λάθη στις πράξεις. Τότε, ο καθηγητής χρειάζεται να παρέμβει, να επισημάνει το λάθος στο πρόσημο ή στην πράξη, και να τον ενθαρρύνει να προχωρήσει.

*      Σε όποια σχολεία λειτουργούν τμήματα ένταξης κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία του εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής με την ομάδα των εκπαιδευτικών που συντάσσουν τα θέματα με στόχο την κατάλληλη προσαρμογή τους ανάλογα με τις δυσκολίες του μαθητή.

      Τέλος, επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση του μαθητή φυλάσσεται στον φάκελο και          επιβάλλεται η τήρηση του απορρήτου για όσα γράφονται σε αυτή.

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε συνεργασία.