ΑΡΧΙΚΗ

 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ

Σοφάδες

2443023047

ΚΟΚΚΙΝΟΣ

Βάιος

 

ΤΕΕ Ε.Α.

Α'  ΚΥΚΛΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ

Σοφάδες

2443024656

ΔΑΝΙΗΛ

Κων/νος

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ  ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-14

ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  Τ.Ε.

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Τρικάλων

τέρμα

2441023976 2441040632

ΓΑΛΑΝΗΣ

Βασίλειος

ΠΕ02 -

ΠΕ03 -

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Δραγατσανίου

τέρμα

2441022509

2441076985

ΤΣΙΟΥΝΤΟΥ

Αναστασία

ΠΕ02 -                

ΠΕ03 -

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

όπισθεν

Εθνικού

σταδίου

2441020955

2441075299

ΜΑΡΚΟΥΤΗΣ

Χρήστος

ΠΕΟ2 -

ΠΕ03 -

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Μυρίνης

τέρμα

2441075316

2441075168

ΜΠΑΛΙΑΚΟΣ

Αθανάσιος

ΠΕ02 -

ΠΕ03 -

 

4ο ΛΥΚΕΙΟ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

όπισθεν

Εθνικού

σταδίου

 

2441026314

2441042200

 

ΖΑΡΡΑΣ

Δημοσθένης

 

ΠΕ02 -

ΠΕ03 -

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Σοφάδων

       

 

 

Παραπομπή με ευθύνη του σχολείου

Για μαθητές που φοιτούν σε σχολεία Γενικής Αγωγής και δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος, πριν την παραπομπή τους στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ., είναι απαραίτητο να έχουν εξαντληθεί όλες οι διαδικασίες παρέμβασης από το σχολείο : 

  • Συνεργασία εκπαιδευτικού τάξης με τους γονείς του μαθητή για το είδος της δυσκολίας ή της συμπεριφοράς που προβληματίζε
  • Εμπλοκή του εκπαιδευτικού Ε.Α εφόσον υπάρχει τμήμα ένταξης (Τ.Ε.) στο σχολείο
  • Σύνταξη Περιγραφικής Παιδαγωγικής Έκθεσης (Π.Π.Ε.και Π.Π.Ε. για Νήπια1) & στη συνέχεια, έπειτα από  ενημέρωση του Δ/ντη, του Συλλόγου Διδασκόντων και του Σχολικού Συμβούλου Γενικής Αγωγής, σχεδιασμός και εφαρμογή Βραχυχρόνιου Προγράμματος Παρέμβασης (Β.Π.Π. 2)

Σε αρκετές περιπτώσεις μαθητών οι δυσκολίες αυτές είναι προσωρινές και επιλύονται εντός σχολικής μονάδας. Μόνο όταν οι δυσκολίες αυτές επιμένουν παρά την παρέμβαση και τη συνεργασία όλων, τότε παραπέμπονται οι μαθητές στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. συνοδευόμενοι από την Π.Π.Ε., το Β.Π.Π. και, φυσικά, την αίτηση συναίνεσης του γονέα για παραπομπή του μαθητή στην υπηρεσία μας.

1 Το έντυπο Περιγραφικής Παιδαγωγικής Έκθεσης έχει δημιουργηθεί από την Δρ. Παρασκευή Αγαπητού, εκπαιδευτικό προσχολικής αγωγής, και τον Αργύριο Μπίρη, ψυχολόγο, του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Μαγνησίας. 

Το έντυπο Περιγραφικής Παιδαγωγικής Έκθεσης για Νήπια έχει δημιουργηθεί από την Αικατερίνη Λάλλη και την Βασιλική Μπούτζα, εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Καρδίτσας. 

Τα έντυπα Περιγραφικής Παιδαγωγικής Έκθεσης έχουν δημιουργηθεί για τη διευκόλυνση των εκπ/κων του σχολείου στη διαδικασία καταγραφής των δυσκολιών του παιδιού που πρόκειται να αξιολογηθεί. Ως εκ τούτου, αν κάποιος συνάδελφος επιθυμεί, μπορεί αντ' αυτού να συμπληρώσει το ΑΜΔΕ που είναι σταθμισμένο εργαλείο Ανίχνευσης Μαθησιακών Δυσκολιών από Εκπαιδευτικούς (Παντελιάδου Σ. και Σιδερίδης Γ., 2008) ή να προχωρήσει σε σύνταξη δικής του περιγραφικής έκθεσης καταγράφοντας τις παρατηρήσεις του σε όλους τους τομείς.

2 Το έγγραφο για το Βραχυχρόνιο Πρόγραμμα Παρέμβασης αποτελεί πρόταση του Μουταβελή Ανδριανού,  Σχ. Συμβούλου ΕΑΕ Πειραιά, και έχει 'αλιευθεί' από την ιστοσελίδα του.  

Παραπομπή με αίτηση από το γονέα

Η αίτηση του γονέα υποβάλλεται στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ., το οποίο στη συνέχεια ζητά από το σχολείο του μαθητή Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση που αφορά στη μαθησιακή επίδοση και συμπεριφορά του. Η Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση αποστέλλεται υπηρεσιακώς στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και είναι εξαιρετικά πολύτιμη για τη διαγνωστική διαδικασία, καθώς συμπληρώνεται από τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται σε καθημερινή αλληλεπίδραση με το μαθητή και έχουν ολοκληρωμένη εικόνα των δεξιοτήτων και των αδυναμιών του.

Σε περίπτωση που το παιδί δεν έχει ακόμα εγγραφεί σε σχολείο, οι γονείς υποβάλλουν την αίτηση στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ μαζί με γνωματεύσεις ή ιατρικές εξετάσεις που έχουν από άλλους φορείς.   

 

 

 

υπό κατασκευή

Ο τρόπος αξιολόγησης των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθορίζεται  

α) για τα Γυμνάσια (ημερήσια και εσπερινά) με την υπ? αριθ. 28722/Γ2 (ΦΕΚ 276/16-03-2010) Υ.Α.

β) για τα Λύκεια με την υπ? αριθμ. Φ253/155439/Β6 (ΦΕΚ 2544 τ. Β?/13-2-2009) Υ.Α.  

γ) για τα ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ με την υπ? αριθμ. 23519/Γ2 (ΦΕΚ 258 τ.Β?/15-3-2010) Υ.Α.

Επιπρόσθετα, λαμβάνοντας υπ? όψιν τον νόμο 3699/2008 καθώς και τις εγκυκλίους:

>      Γ6/106/03-04-1992  ?μαθητές με δυσλεξία?

>      Γ6/216/10-06-1997 ?τρόπος εξέτασης δυσλεξικών μαθητών?

>Γ6/532/09-05-2001 ?συμπληρωματικές οδηγίες για τον τρόπο εξέτασης των δυσλεξικών μαθητών/μαθητριών?

      Επισημαίνουμε τα παρακάτω:

(i)      Εξετάζονται προφορικά οι μαθητές που έχουν γνωμάτευση από το ΚΕ.Δ.Δ.Υ ή από άλλο δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο το οποίο είναι στη λίστα των εγκεκριμένων ιατροπαιδαγωγικών κέντρων του Υπουργείου Παιδείας. Η γνωμάτευση ορίζει με σαφήνεια την ειδική εκπαιδευτική κατηγορία ή την ειδική μαθησιακή δυσκολία (δυσλεξία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, δυσαριθμισία, δυσαναγνωσία) στην οποία εμπίπτει ο μαθητής, το αν πρέπει να εξετάζεται προφορικά, καθώς και με ποιόν νόμο.

(ii)    Οι γνωματεύσεις με τον προσδιορισμό ?γενικές μαθησιακές δυσκολίες, μαθησιακά προβλήματα, δυσκολίες μάθησης, συναισθηματικές δυσκολίες? ή ?άλλο? που δεν προσδιορίζεται ως ειδική μαθησιακή δυσκολία δεν εμπίπτουν στον προφορικό τρόπο εξέτασης.

(iii)    Επισημαίνεται ότι οι μαθητές με τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες εξετάζονται προφορικά στα ίδια θέματα με τους υπόλοιπους συμμαθητές τους.

(iv)   Ο ιδιαίτερος τρόπος εξέτασης (προφορικά) των δυσλεξικών μαθητών δεν συνιστά σε καμία περίπτωση επιεική αξιολόγηση αλλά σκοπεύει μόνο στην παροχή της δυνατότητας να εξωτερικεύσουν τις γνώσεις τους, τις οποίες δυσκολεύονται να αποδώσουν στο γραπτό λόγο.

(v)    Πριν την προφορική εξέταση, ο εξεταστής επιβάλλεται να διαβάσει τη γνωμάτευση του μαθητή που εξετάζει λεπτομερώς.

 

Επισημάνσεις για τη διαδικασία της προφορικής αξιολόγησης

1) Η όλη διαδικασία πρέπει να γίνεται με κατανόηση και διακριτικότητα από όλους τους εκπαιδευτικούς.

2) Οι εξεταζόμενοι κατά την πρώτη τους προφορική εξέταση ενδέχεται να έχουν άγχος επειδή δεν γνωρίζουν τι πρόκειται να επακολουθήσει κατά τη διαδικασία. Επίσης, στο λύκειο ένας επιπλέον λόγος που αυξάνει το άγχος, είναι η ενδεχόμενη επαφή τους με μη-οικεία πρόσωπα της επιτροπής που τα εξετάζει. Το άγχος των εξεταζομένων μπορεί να εκφραστεί άμεσα, δηλ. με λεκτικό τρόπο, αλλά και έμμεσα δείχνοντας ανησυχία, ιδρώνοντας, μπερδεύοντας λόγια κτλ. Γι? αυτό, όπου είναι εφικτό, η εξεταστική επιτροπή στο Λύκειο θα μπορούσε να απαρτίζεται από καθηγητές που να είναι οικείοι προς τους μαθητές. Εκπαιδευτικοί που είναι ενδεχομένως επιμορφωμένοι στις μαθησιακές δυσκολίες θα μπορέσουν να διευκολύνουν την όλη διαδικασία.

 

Διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών εξέτασης

      Μαθητές που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες συχνά εμφανίζουν και στοιχεία ελλειμματικής προσοχής, γεγονός που μπορεί να τους αποσυντονίσει. Γι? αυτό θα πρέπει:

*      Να επιλέγεται χώρος όσο το δυνατόν με λιγότερα οπτικά?ακουστικά ερεθίσματα, π.χ. τα παράθυρα του χώρου να βλέπουν σε χώρο όπου δεν κινούνται πολλά παιδιά και έχει ησυχία.

*      Να επινοείται μια μη-λεκτική κίνηση προς το παιδί από τον εξεταστή, π.χ. ελαφρύ άγγιγμα στον ώμο όταν το παιδί φαίνεται αφηρημένο.

*      Αν ο μαθητής εμφανίσει έντονα στοιχεία υπερκινητικότητας προτείνεται ολιγόλεπτο διάλλειμα για να εκτονωθεί η ενέργειά του.

*      Κατά την εξέταση είναι απαραίτητο μετά από τη μεγαλόφωνη ανάγνωση του εξεταστή, τα θέματα να διαβάζονται φωναχτά και από το μαθητή ώστε να δίνονται οι απαραίτητες εξηγήσεις με στόχο την κατανόηση του περιεχομένου. Σε περίπτωση μη κατανόησης αναδιατυπώνουμε την ερώτηση με απλούστερο τρόπο.

*      Σε απαντήσεις του μαθητή που είναι πολύ συνοπτικές απευθύνουμε διευκρινιστικές ερωτήσεις και προτείνουμε να αναπτύξει περισσότερο ενώ του δίνεται επιπλέον χρόνος στην περίπτωση που το ζητήσει ή κρίνουμε ότι χρειάζεται.

*      Στα θεωρητικά μαθήματα, π.χ. ιστορία, αν ο μαθητής δυσκολευτεί να αποδώσει με συνεχή ροή λόγου θα τον διευκολύνουν οι ερωτήσεις με ερωτηματικές λέξεις (π.χ. ποιος, πότε, πού κτλ.). Η αξιολόγηση της έκθεσης να επικεντρώνεται στην κατανόηση των βασικών εννοιών και στην παρουσίαση του θέματος με λογικά επιχειρήματα από το μαθητή.

*      Στα πρακτικά μαθήματα (π.χ. φυσική, μαθηματικά, χημεία κτλ.) οι εκπαιδευτικοί επικεντρώνονται στο συλλογισμό που αναπτύσσει ο μαθητής για την επίλυση-απόδειξη της θεωρίας. Η βοήθεια στον μαθητή να παρουσιάσει από το πρόχειρό του αυτά που έχει κωδικοποιήσει-γράψει-σημειώσει-σχεδιάσει θα βοηθήσει να μη διακόπτεται η ροή της σκέψης του, γεγονός που ενδεχομένως να συμβεί αν ο καθηγητής γράφει στον πίνακα ή σε κόλλα ό,τι υπαγορεύει ο μαθητής.

*      Οι εξεταστές θα πρέπει να έχουν στη σκέψη τους πως ο δυσλεξικός μαθητής έχει αδυναμία στην απομνημόνευση τύπων και ορισμών. Επίσης, ενδέχεται να κάνει λάθος στη σωστή εφαρμογή πρόσημων και να κάνει λάθη στις πράξεις. Τότε, ο καθηγητής χρειάζεται να παρέμβει, να επισημάνει το λάθος στο πρόσημο ή στην πράξη, και να τον ενθαρρύνει να προχωρήσει.

*      Σε όποια σχολεία λειτουργούν τμήματα ένταξης κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία του εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής με την ομάδα των εκπαιδευτικών που συντάσσουν τα θέματα με στόχο την κατάλληλη προσαρμογή τους ανάλογα με τις δυσκολίες του μαθητή.

      Τέλος, επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση του μαθητή φυλάσσεται στον φάκελο και          επιβάλλεται η τήρηση του απορρήτου για όσα γράφονται σε αυτή.

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε συνεργασία.